2601. AMATEUR OWNER HUNTER 18-35 U/S

Presented by: BAINBRIDGE COMPANIES

result entry horse / owner rider prize
1 396 SOULJA BOY
STONE HORSE FARM, LLC
LEXI SELLDORFF 80.00
2 871 ZOOM
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 50.00
3 199 PEGGY SUE
KRISTI SMITH
SYDNEY SMITH 30.00
4 1129 D'ARTAGNAN
NIKKI DIAMANTIS
NIKKI DIAMANTIS 20.00
5 860 POOLSIDE
SOUTHFIELDS FARM LLC
MARGARET OBERKIRCHER 10.00
6 1179 AHA
CALLIE SEAMAN
CALLIE SEAMAN 10.00
7 1117 BRING IT ON
LAURA SEXTON
KATIE ROBINSON 0.00
8 157 PACINO
ANNA REA
ANNA REA 0.00

2602. AMATEUR OWNER HUNTER 18-35 O/F

Presented by: BAINBRIDGE COMPANIES

result entry horse / owner rider prize
1 396 SOULJA BOY
STONE HORSE FARM, LLC
LEXI SELLDORFF 170.00
2 860 POOLSIDE
SOUTHFIELDS FARM LLC
MARGARET OBERKIRCHER 120.00
3 1129 D'ARTAGNAN
NIKKI DIAMANTIS
NIKKI DIAMANTIS 90.00
4 747 SNAP DECISION
MARIA PAGLIERI
MARIA PAGLIERI 60.00
5 1179 AHA
CALLIE SEAMAN
CALLIE SEAMAN 40.00
6 871 ZOOM
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 20.00
7 1182 POPYOU-L.A.R.
SHANE POPE
SHANE POPE 0.00
8 157 PACINO
ANNA REA
ANNA REA 0.00

2603. AMATEUR OWNER HUNTER 18-35 HANDY

Presented by: BAINBRIDGE COMPANIES

result entry horse / owner rider prize
1 860 POOLSIDE
SOUTHFIELDS FARM LLC
MARGARET OBERKIRCHER 170.00
2 1117 BRING IT ON
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 120.00
3 747 SNAP DECISION
MARIA PAGLIERI
MARIA PAGLIERI 90.00
4 1179 AHA
CALLIE SEAMAN
CALLIE SEAMAN 60.00
5 1129 D'ARTAGNAN
NIKKI DIAMANTIS
NIKKI DIAMANTIS 40.00
6 157 PACINO
ANNA REA
ANNA REA 20.00
7 871 ZOOM
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 0.00
8 1182 POPYOU-L.A.R.
SHANE POPE
SHANE POPE 0.00

2604. AMATEUR OWNER HUNTER 18-35 O/F

Presented by: BAINBRIDGE COMPANIES

result entry horse / owner rider prize
1 871 ZOOM
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 170.00
2 860 POOLSIDE
SOUTHFIELDS FARM LLC
MARGARET OBERKIRCHER 120.00
3 1117 BRING IT ON
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 90.00
4 1182 POPYOU-L.A.R.
SHANE POPE
SHANE POPE 60.00
5 1129 D'ARTAGNAN
NIKKI DIAMANTIS
NIKKI DIAMANTIS 40.00
6 747 SNAP DECISION
MARIA PAGLIERI
MARIA PAGLIERI 20.00
7 199 PEGGY SUE
KRISTI SMITH
SYDNEY SMITH 0.00
8 1179 AHA
CALLIE SEAMAN
CALLIE SEAMAN 0.00

2605. AMATEUR OWNER HUNTER 18-35 O/F

Presented by: BAINBRIDGE COMPANIES

result entry horse / owner rider prize
1 871 ZOOM
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 170.00
2 396 SOULJA BOY
STONE HORSE FARM, LLC
LEXI SELLDORFF 120.00
3 747 SNAP DECISION
MARIA PAGLIERI
MARIA PAGLIERI 90.00
4 860 POOLSIDE
SOUTHFIELDS FARM LLC
MARGARET OBERKIRCHER 60.00
5 199 PEGGY SUE
KRISTI SMITH
SYDNEY SMITH 40.00
6 1179 AHA
CALLIE SEAMAN
CALLIE SEAMAN 20.00
7 1129 D'ARTAGNAN
NIKKI DIAMANTIS
NIKKI DIAMANTIS 0.00
8 1117 BRING IT ON
LAURA SEXTON
LAURA SEXTON 0.00